چتر نیلی مرکز کرچگان

سه شنبه 11 اردیبهشت
جلسه هم اندیشی انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی با دهیاری، شورا، مرکز بهداشت و بهزیستی جهت هماهنگی و اجرای برنامه های متنوع در راستای توانمندسازی کودک و مادر

ادامه مطلب