فروشگاه انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی

چتر نیلی

چتری برای همه ی کودکان

انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی با شماره پروانه 650501 از استانداری اصفهان و دارای تایید صلاحیت از سازمان بهزیستی، اقدام به فعالیتهای گسترده حمایتی و پیشگیرانه در راستای حمایت از کرامت انسانی کودکان در استان اصفهان نموده است. فعالیت اصلی انجمن چتر نیلی خدمت رسانی به کودکان در معرض آسیب، آسیب دیده، معلول و بی بضاعت و بالا بردن سطح آگاهی عمومی نسبت به رفتار صحیح با کودکان از طریق آموزش می باشد.

انجمن حمایت از کودکان چترنیلی

انجمن چتر نیلی در چه زمینه هایی فعالیت می کند؟

اخبار انجمن

مقالات علمی

اطلاعات حساب انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی

شماره حساب: 0356944051003

شماره کارت انجمن: 6037991899985331

شعب چترنیلی در استان اصفهان