cropped-192-192.png

انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی

چتر نیلی چتری برای همه ی کودکان

انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی با شماره پروانه 650501 از استانداری اصفهان و دارای تایید صلاحیت از سازمان بهزیستی، اقدام به فعالیتهای گسترده حمایتی و پیشگیرانه در راستای حمایت از کرامت انسانی کودکان در استان اصفهان نموده است. فعالیت اصلی انجمن چتر نیلی خدمت رسانی به کودکان در معرض آسیب، آسیب دیده، معلول و بی بضاعت و بالا بردن سطح آگاهی عمومی نسبت به رفتار صحیح با کودکان از طریق آموزش می باشد

انجمن چتر نیلی در چه زمینه هایی فعالیت می کند؟

آموزش از ارکان اصلی چتر نیلی می باشد. این انجمن سعی دارد تا در زمینه های مختلف برای کودکان و مادران شرایط یاد گیری را فراهم آورد.

آموزش مقدمه ی موفقیت هر کودکی است. ما قصد داریم تا کودکان را توانمند سازیم.

یکی از فعالیت های انجمن ایجاد فضایی برای بازی و تفریح کودکان است. در این مکان ها فعالیت های رشد و خلاقیت و آموزش  مفاهیم برای کودکان قرار داده شده است تا بتوان استعداد کودکان را شناسایی کرد.

انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی با مشاوره های حقوقی و روان شناسی توانسته تا تاثیر مثبتی در روند زندگی افراد در حاشیه ی شهر بگذارد. در روز های مشخص افراد با مراجعه به دفاتر مشاوره دریافت می کنند.

انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی با فعالیت هایی که انجام داده، توانسته است تا اعتماد بسیاری از خیرین و بانیان خوش نیت را جلب نماید. در مناسبت های مختلف به افراد نیازمند کمک رسانی انجام می شود.

انجمن چتر نیلی با فراهم آوردن محیط های ورزشی در تلاش است تا کودکان و نوجوانان بتوانند به ورزش بپردازند. کودکان در ایام مخصوصی به ورزش هایی مثل تنیس و فوتبال می پردازند.

در حوالی شهر اصفهان خانواده های زیادی وجود دارند که از نعمت پدر محروم هستند. در این راستا انجمن چتر نیلی با توانمند سازی و آموزش شغل های متناسب به مادران، کمک می کند تا خود افراد در آمد زایی داشته باشند.

اخبار انجمن

آخرین فعالیت ها

اطلاعات حساب انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی
شماره حساب: 0356944051003
شماره کارت انجمن: 6037991899985331

[ux_slider style=”container” freescroll=”true” hide_nav=”true” nav_pos=”outside” nav_size=”normal” bullets=”false” bullet_style=”simple” timer=”3500″]

[ux_image id=”3175″ margin=”0px 0px 0px 0px” depth_hover=”2″]

[ux_image id=”3196″ image_size=”original”]

[ux_image id=”3056″ margin=”0px 0px 0px 0px” depth_hover=”2″ link=”https://mehrmarket.net/”]

[/ux_slider]
[gap height=”83px”]

[section label=”Section with box left” bg_color=”rgb(245, 245, 245)” mask=”arrow” padding=”53px” padding__sm=”42px” height=”303px” height__sm=”235px” border=”0px 0px 0px 0px” border_margin=”0px 0px 0px 0px” border_color=”rgb(235, 235, 235)”]

[row style=”large” v_align=”middle” h_align=”center”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_text font_size__sm=”0.75″ line_height__sm=”2.5″ text_align__sm=”center”]

چتر نیلی

چتری برای همه ی کودکان

انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی با شماره پروانه 650501 از استانداری اصفهان و دارای تایید صلاحیت از سازمان بهزیستی، اقدام به فعالیتهای گسترده حمایتی و پیشگیرانه در راستای حمایت از کرامت انسانی کودکان در استان اصفهان نموده است. فعالیت اصلی انجمن چتر نیلی خدمت رسانی به کودکان در معرض آسیب، آسیب دیده، معلول و بی بضاعت و بالا بردن سطح آگاهی عمومی نسبت به رفتار صحیح با کودکان از طریق آموزش می باشد.

[/ux_text]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 0″ bg_color=”rgb(255, 255, 255)” depth=”2″ depth_hover=”5″]

[ux_image_box img=”2628″]

انجمن حمایت از کودکان چترنیلی

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[gap height=”45px”]

[title style=”center” text=”انجمن چتر نیلی در چه زمینه هایی فعالیت می کند؟” tag_name=”h2″ color=”rgb(80, 184, 72)”]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”2633″ img_width=”46″ pos=”left” margin=”0px 0px 0px 0px” icon_color=”rgb(112, 212, 54)”]

[ux_text font_size=”1″ line_height=”2″ line_height__md=”1.5″ text_align=”right”]

آموزش

آموزش از ارکان اصلی چتر نیلی می باشد. این انجمن سعی دارد تا در زمینه های مختلف برای کودکان و مادران شرایط یاد گیری را فراهم آورد. آموزش مقدمه ی موفقیت هر کودکی است. ما قصد داریم تا کودکان را توانمند سازیم.

[/ux_text]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”2633″ img_width=”46″ pos=”left” margin=”0px 0px 0px 0px” icon_color=”rgb(112, 212, 54)”]

[ux_text font_size=”1″ line_height=”2″ line_height__md=”1.5″ text_align=”right”]

خلاقیت و فر آموز

یکی از فعالیت های انجمن ایجاد فضایی برای بازی و تفریح کودکان است. در این مکان ها فعالیت های رشد و خلاقیت و آموزش  مفاهیم برای کودکان قرار داده شده است تا بتوان استعداد کودکان را شناسایی کرد.

[/ux_text]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”2633″ img_width=”46″ pos=”left” margin=”0px 0px 0px 0px” icon_color=”rgb(112, 212, 54)”]

[ux_text font_size=”1″ line_height=”2″ line_height__md=”1.5″ text_align=”right”]

مشاوره

انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی با مشاوره های حقوقی و روان شناسی توانسته تا تاثیر مثبتی در روند زندگی افراد در حاشیه ی شهر بگذارد. در روز های مشخص افراد با مراجعه به دفاتر مشاوره دریافت می کنند.

[/ux_text]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”2633″ img_width=”46″ pos=”left” margin=”0px 0px 0px 0px” icon_color=”rgb(112, 212, 54)”]

[ux_text font_size=”1″ line_height=”2″ line_height__md=”1.5″ text_align=”right”]

مددکاری اجتماعی

انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی با فعالیت هایی که انجام داده، توانسته است تا اعتماد بسیاری از خیرین و بانیان خوش نیت را جلب نماید. در مناسبت های مختلف به افراد نیازمند کمک رسانی انجام می شود.

[/ux_text]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”2633″ img_width=”46″ pos=”left” margin=”0px 0px 0px 0px” icon_color=”rgb(112, 212, 54)”]

[ux_text font_size=”1″ line_height=”2″ line_height__md=”1.5″ text_align=”right”]

فعالیت های ورزشی

انجمن چتر نیلی با فراهم آوردن محیط های ورزشی در تلاش است تا کودکان و نوجوانان بتوانند به ورزش بپردازند. کودکان در ایام مخصوصی به ورزش هایی مثل تنیس و فوتبال می پردازند.

[/ux_text]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”2633″ img_width=”46″ pos=”left” margin=”0px 0px 0px 0px” icon_color=”rgb(112, 212, 54)”]

[ux_text font_size=”1″ line_height=”2″ line_height__md=”1.5″ text_align=”right”]

اشتغال زنان سرپرست خانوار

در حوالی شهر اصفهان خانواده های زیادی وجود دارند که از نعمت پدر محروم هستند. در این راستا انجمن چتر نیلی با توانمند سازی و آموزش شغل های متناسب به مادران، کمک می کند تا خود افراد در آمد زایی داشته باشند.

[/ux_text]

[/featured_box]

[/col]

[/row]
[section bg_color=”rgb(245, 245, 245)”]

[title style=”center” text=”اخبار انجمن” tag_name=”h2″ color=”rgb(80, 184, 72)”]

[blog_posts style=”normal” columns__md=”3″ slider_bullets=”true” auto_slide=”5000″ cat=”129″ posts=”20″ orderby=”modified” readmore=”بیشتر بخوانید” show_date=”false” image_height=”83%”]

[/section]
[section]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″ divider=”true”]

[title style=”center” text=”اخبار کودک” tag_name=”h2″ color=”rgb(80, 184, 72)”]

[blog_posts style=”bounce” columns=”1″ animate=”fadeInRight” slider_bullets=”true” cat=”121″ posts=”20″ readmore=”بیشتر بخوانید” show_date=”false”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[title style=”center” text=”اطلاعیه های انجمن” tag_name=”h2″ color=”rgb(80, 184, 72)”]

[ux_slider nav_pos=”outside” nav_size=”normal”]

[ux_image id=”3240″]

[ux_image id=”3243″]

[ux_image id=”3220″]

[ux_image id=”3203″]

[ux_image id=”3185″]

[ux_image id=”3180″ width=”50″ margin=”-9px 50px 50px 50px”]

[ux_image id=”3179″ width=”50″ margin=”40px 40px 40px 40px”]

[/ux_slider]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg_color=”rgb(245, 245, 245)”]

[title style=”center” text=”مقالات علمی” tag_name=”h2″ color=”rgb(80, 184, 72)”]

[blog_posts style=”normal” columns__md=”3″ animate=”fadeInLeft” slider_bullets=”true” auto_slide=”5000″ cat=”124″ posts=”20″ readmore=”بیشتر بخوانید” show_date=”false” image_height=”83%”]

[/section]
[ux_slider nav_pos=”outside”]

[row style=”collapse” width=”full-width”]

[col span=”6″]

[ux_image id=”3143″]

[/col]
[col span=”6″]

[ux_image id=”3142″]

[/col]

[/row]
[row style=”collapse” width=”full-width”]

[col span=”6″]

[ux_image id=”3145″]

[/col]
[col span=”6″]

[ux_image id=”3146″]

[/col]

[/row]
[row style=”collapse” width=”full-width”]

[col span=”6″]

[ux_image id=”3192″]

[/col]
[col span=”6″]

[ux_image id=”3146″]

[/col]

[/row]

[/ux_slider]
[section label=”Simple Center” bg_color=”rgb(245, 245, 245)” padding=”12px” padding__md=”0px” height=”143px” height__md=”130px” video_visibility=”visible”]

[row h_align=”center”]

[col span=”5″ span__sm=”12″ padding=”32px 0px 0px 0px” align=”center”]

[ux_text text_align__sm=”center”]

 

اطلاعات حساب انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی

شماره حساب: 0356944051003

شماره کارت انجمن: 6037991899985331

[/ux_text]

[/col]
[col span=”5″ span__sm=”12″ padding=”55px 0px 0px 0px” padding__md=”89px 0px 0px 0px” align=”center”]

[ux_image id=”2702″]

[/col]

[/row]

[/section]

شعب چترنیلی در استان اصفهان