دفتر خورزوق

پارک معلم، کوچه دانشجو

03145467007

دفتر حصه

حصه شمالی، خیابان شهید
منتظری، کوچه کاشانی

03135581813

دفتر ناصر خسرو

ملک شهر، خیابان ناصر خسرو، قبل از
چهار راه فردوسی، قبل از کوچه شماره 15(شقایق)

03134251780

ما خوشحال میشویم که شما را در کنار خود داشت باشیم

با تکمیل فرم زیر ما را با پیشنهادات و انتقادات خود خرسند نمایید.

    دفتر مرکزی

    آدرس :ملک شهر، خیابان ناصر خسرو، قبل از چهار راه فردوسی، قبل از کوچه شماره 15(شقایق)

    تلفن : 03134251780

    ایمیل : info@nilichildren.org