بررسی شرایط شرکت در مراسم پیاده روی اربعین در هیات مدیره چتر نیلی

همزمان با نزدیک شدن به اربعین حسینی جلسه هیات مدیره با دستور جلسه بررسی شرایط شرکت در مراسم پیاده روی اربعین و اعزام چهار دستگاه اتوبوس از نوجوانان تحت حمایت انجمن چتر نیلی با هدف افزایش معرفت و شناخت نسبت به امام حسین (ع) با حضور مدیران مراکز انجمن برگزار شد.

ادامه مطلب