چشم انداز

انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی پیشرو در زمینه حمایت از حقوق کودکان آسیب دیده یا در معرض آسیب در استان اصفهان می باشد. ما معتقدیم لازمه احترام به کودک، شناخت کرامت انسانی و جایگاه کودک می باشد و متناسب با این نگاه، کودکان حاشیه شهر را مورد حمایت خویش قرار می دهیم.کودکانی که از یک طرف در معرض آسیب های اعتیاد، آزار جسمی، جنسی و روانی، سوء تغذیه، ترک تحصیل، کار در شرایط نامناسب قرار داشته و از طرفی دارای استعدادهای بالقوه زیادی می باشند. اگر امروز تعجیل نکنیم ، برای بسیاری از این بچه ها، فردایی وجود نخواهد داشت . اگر امروز کودکان حاشیه شهر را حمایت نکنیم ؛ فرصت ها و استعدادهای این کودکان، تبدیل به تهدید و هزینه برای جامعه خواهد شد. کودکان تنها گروهی هستند که توان دفاع از حقوق خود را ندارند و ما برانیم که صدای کودکان حاشیه شهر باشیم و دست تمام افراد دغدغه مند را برای حمایت از این کودکان به گرمی می فشاریم.