مرامنامه-اخلاقی

انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی با در نظر گرفتن مرامنامه اخلاقی زیر به فعالیت می پردازد:
1- هدف ما از کار خیر رضایت خداوند و حمایت از منافع کودکان است.
2- ما انجام کار خیر را توفیق و منتی از جانب خداوند می دانیم .
3- ما عضو یک خانواده هستیم و با همکاری ، برادری و دوستی فعالیت می کنیم .
4- ما بر سر جایگاه در انجمن با یکدیگر رقابت نداریم .
5- ما کار خیر را ابزاری در جهت منافع زودگذر دنیوی نمیدانیم .
6- ما از رشد یکدیگر استقبال و به رشد هم کمک می کنیم.
7- ما در انجام کار خیر و در جهت جذب خیرین سیاه نمایی انجام نمیدهیم .
8- ما در وظایف تقسیم شده یکدیگر مداخله نمی کنیم .
9- ما زمینه و بستر کار خیر را برای افراد جامعه فراهم می سازیم .
10- پیشگیری برای ما اولویت دارد .
11- ما از فعالیتهای خیری که نیازمند منابع مالی است در حد توان حمایت مالی بعمل می آوریم.
12- رعایت حق الناس ، شفاف سازی مالی و ثبت و نظارت بر تمام موارد هزینه و درآمد را، سرلوحه کار خود می دانیم.
13- ما قبل از فعالیت و شروع کار، با مشورت و برنامه ریزی فعالیت میکنیم .
14- ما با مخالفان خود با کمال ادب ، احترام و محبت رفتار می کنیم .
15- ما آموزش را به عنوان اولویت خود در کار خیر می دانیم .
16- ما از خود شروع میکنیم و بعد به دیگران توصیه میکنیم.
17- ما از تلاش یکدیگر تشکر بعمل می آوریم .گرچه آن تلاش کوچک و کم اهمیت باشد .
18- ما در صورت اشتباه کردن، از یکدیگر پوزش می خواهیم.
19- ما یکدیگر را درک می کنیم و در صورت اشتباه، فرصت جبران به همدیگر می دهیم .
20- ما از طریق کار خیر، مردم را به خودمان دعوت نمی کنیم .
21- ما بر اساس منافع انجمن و نه منافع فردی تصمیم می گیریم .
22- ما سلایق گوناگون را نسبت به تصمیمات می پذیریم و آن را دلیل بر دشمنی نمی دانیم.
23- ما به تعهدات و عهدی که می پذیریم عمل می کنیم.