برگزاری نشست آموزشی پیشگیری از کودک آزاری

برگزاری نشست آموزشی پیشگیری از کودک آزاری برگزاری نشست آموزشی پیشگیری از کودک آزاری توسط انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی ، در سالن اجتماعات باغ غدیر . تشکر از خانم دکتر ایراندوست و خانم دکتر کیانی و همه عزیزانی که جهت برگزاری نشست کمک نمودند .🌷