کارگاه آموزش” پیشگیری از کودک آزاری” در مهد کودک

کارگاه آموزش” پیشگیری از کودک آزاری” در مهد کودک . تشکر از جناب آقای دکتر پناهی . انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی سالها است که والدین مهدهای کودک را در زمینه پیشگیری از کودک آزاری و حقوق کودک آموزش می دهد .ما اعتقاد داریم این آموزش ها ارزشی کمتر از کارهای خیرخواهانه در مناطق…