کارگاه آموزش” پیشگیری از کودک آزاری” در مهد کودک

کارگاه آموزش” پیشگیری از کودک آزاری” در مهد کودک . تشکر از جناب آقای دکتر پناهی . انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی سالها است که والدین مهدهای کودک را در زمینه پیشگیری از کودک آزاری و حقوق کودک آموزش می دهد .ما اعتقاد داریم این آموزش ها ارزشی کمتر از کارهای خیرخواهانه در مناطق…

فعالیت ها در سالن مطالعه حصه

فعالیت ها در سالن مطالعه حصه اینجا سالن مطالعه حصه و کانون دختران محله حصه است . انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی به مدت یک سال است که انواع فعالیت های آموزشی و فرهنگی را در این مکان به اهالی محترم حصه به صورت رایگان ارائه می دهد ‌و اکنون تعداد ۲۵۰کودک را تحت…