کارگاه آموزش” پیشگیری از کودک آزاری” در مهد کودک

کارگاه آموزش” پیشگیری از کودک آزاری” در مهد کودک . تشکر از جناب آقای دکتر پناهی . انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی سالها است که والدین مهدهای کودک را در زمینه پیشگیری از کودک آزاری و حقوق کودک آموزش می دهد .ما اعتقاد داریم این آموزش ها ارزشی کمتر از کارهای خیرخواهانه در مناطق…

برگزاری نشست آموزشی پیشگیری از کودک آزاری

برگزاری نشست آموزشی پیشگیری از کودک آزاری برگزاری نشست آموزشی پیشگیری از کودک آزاری توسط انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی ، در سالن اجتماعات باغ غدیر . تشکر از خانم دکتر ایراندوست و خانم دکتر کیانی و همه عزیزانی که جهت برگزاری نشست کمک نمودند .🌷