حضور سرکار خانم دکتر خلقی

حضور سرکار خانم دکتر خلقی در محله ناصرخسرو ملک شهر حضور سرکار خانم دکتر خلقی در محله ناصرخسرو ملک شهر و انجام مشاوره های فردی خانم دکتر یکسال است که به صدها نفر از والدین این محله رایگان مشاوره داده اند . ایشان نمونه یک روانشناس اخلاق مدار هستند . 🌷