برگزاری مشاوره های فردی

یکی از اقدامات در خور توجه انجمن چتر نیلی استفاده از مشاوران و اساتید مجرب در زمینه ای مختلف از جمله ازواج، خانواده و کودک می باشد. مشاورین محترم با حضور در شعبه های این انجمن اقدام به مشاوره دادن می کنند. و تا کنون توانسته به ثمرات قابل توجه دست پیدا کند. افراد به…