هفت عادت مخرب

اگر در ارتباط با اطرافیان این عادات را دارید، باعث تخریب روابط می شود: ۱_عیب جویی (انتقاد) انتقاد کردن و عیب و اشتباه فرد را بازگو کردن، باعث ایجاد دلخوری و ناراحتی می شود. اگر والدین به کرات از رفتارهای فرزند خود ایراد بگیرند و اشتباهاتش را متذکر شوند به مرور فرزند استنباط می کند […]