تربیت در طراز حقوق

اساس بهره مندی انسان از حقوق، ارزش مند بودن حیات انسانی است. حقوق، ابزاری برای صیانت از این ارزش و لازمه احترام به کرامت انسانی است. افراد حق دارند، چون واجد کرامت و ارزش می باشند. ارزش انسان به این است که بتواند در پرتو تامین حداقل هایی از حیات زیستی ، تفکر نماید ، […]