توزیع توپ میان بچه ها

اعضای تیم فوتبال کودکان چتر نیلی در محله ناصر خسرو ملک شهر، هرکدام صاحب یک توپ شدند. با کمک خانم دکتر آزیداهاک که مقدمه ی این کار خیر را فراهم کردند در میان بچه ها 25 توزیع شدند. در زمان توزیع توپ های فوتبال ، جناب آقای دکتر نامداران ، سرکار خانم دکتر شهبازی ،…