فعالیت ها در سالن مطالعه حصه

فعالیت ها در سالن مطالعه حصه اینجا سالن مطالعه حصه و کانون دختران محله حصه است . انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی به مدت یک سال است که انواع فعالیت های آموزشی و فرهنگی را در این مکان به اهالی محترم حصه به صورت رایگان ارائه می دهد ‌و اکنون تعداد ۲۵۰کودک را تحت…