نکاتی در زمینه اضطراب جدایی

نکاتی در زمینه اضطراب جدایی   اضطراب جدایی در کودکان چیست؟ اضطراب جدایی در کودکان اولین اضطرابی است که هر کودکی آن را تجربه می کند. اضطراب جدایی در کودکان معمولاً از سن هشت تا دوازده ماهگی شروع و تا پانزده یاهجده ماهگی به اوج خود می رسد و بعد از آن کاهش می یابد. […]