اما و اگرهای وجود نگاه‌های خاص به پرونده‌های خانواده در ایران

اما و اگرهای وجود نگاه‌های خاص به پرونده‌های خانواده در ایران اخبار کودک کودکی یکی از مهم‌ترین دوره‌های زندگی و بدون شک پایه و اساس زندگی فرد در آینده است.دوره‌ای درست یا نادرست طی شدن آن تاثیر بسیار زیاد و غیرقابل انکاری بر رویابعاد درونی و بیرونی و زندگی فردی و اجتماعی فرد در آینده دارد. […]