همراهان گرامی

کودکان زیادی در حاشیه شهر اصفهان چشم امید به انجمن چتر نیلی دوخته اند. ما از خود شروع کرده ایم و هزار برابر خیر و برکت به زندگیمان برگشته است. بر اساس قانون زندگی، کار خیر هم نوبتی است. اگر فکر می کنید اکنون نوبت شما فرارسیده است، اهداف ‌انسانی و الهی انجمن را تقویت و حمایت فرمایید. یادمان باشد برای برخی از این کودکان، فردایی وجود نخواهد داشت.