اهداف انجمن

آموزش حقوق کودک
پیشگیری از کودک آزاری
حمایت از کودکان حاشیه شهر اصفهان
آموزش مهارت های زندگی
آموزش فرزندپروری
تغیر نگرش به کودک از ابزار محور به کرامت محور
ارتقا عزت نفس کودکان
گسترش فرهنگ نیکوکاری
گسترش نشاط برای کودکان حاشیه شهر
بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در برخورد با کودکان آسیب دیده
حمایت از حقوق قانونی کودکان آسیب دیده یا در معرض خطر از جمله طرح و پیگیری موارد کودک آزاری نزد مراجع قضایی